ຜະລິດຕະພັນ

ພາທະນາຍຄວາມໄດ້ຕະຫຼອດ / ຜິດປົກກະຕິ Steel Bar